SAOPŠTENJE: U OKVIRU PROJEKTA “USVOJIMO PLAŽU – ADOPT A BEACH” OČIŠĆENA BLATNA PLAŽA U IGALU – DOMINANTAN OTPAD JE PLASTIKA!

SAOPŠTENJE: U OKVIRU PROJEKTA “USVOJIMO PLAŽU – ADOPT A BEACH” OČIŠĆENA BLATNA PLAŽA U IGALU – DOMINANTAN OTPAD JE PLASTIKA!

U okviru pilot projekta “Usvojimo plažu – Adopt a beach”, koji Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizuje u okviru projekta UNEP MARINE LITTERa koji  finansira  Program za zaštitu životne sredine Ujedinjenih nacija (UNEP), na Dan Planete zemlje – 22. aprila  sprovedena je akcija čišćenja plaža na području crnogorskog primorja. Treća u nizu akcija čišćenja plaža, koja podrazumijeva i kategorizaciju otpada, procjenu količine, vrste i brojnosti otpada na plažama, a u skladu sa metodologijom UNEP/MAP i MEDPOL protokolom, organizovana je od strane Instituta za biologiju mora koji je angažovalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

Akcija čišćenja sprovedena je na unaprijed definisanim transektima na Blatnoj plaži u Opštini Herceg Novi i na plaži Jaz u Opštini Budva. Pored saradnika Instituta za biologiju mora i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, akciji su se priključili volonteri, zatim učenici sedmog razreda osnovne škole “Ilija Kišić” iz Zelenike kao i nevladine organizacije “Fit Woman Montenegro” iz Herceg Novog i “Crnogorsko Društvo Ekologa” iz Podgorice. Pored redovnog praćenja stanja otpada na plažama i definisanja izvora zagađenja cilj akcije je i podizanje svijesti kod mladih, edukacija na temu uticaja zagađenja obale i mora i načini njegove prevencije.

Otpad je na terenu sakupljan po kategorijama: plastika, metal, tekstil, guma, staklo, papir, medicinski otpad, obrađeno drvo. Detaljna kategorizacija, analiza i obrada otpada će biti sprovedena na Institutu za biologiju mora. Veća količina otpada je sakupljena na Blatnoj plaži gdje je nađena i značajna količina prirodnog drveta, dok je dominantan otpad na obje plaže plastika.

Dosadašnja istraživanja su utvrdila da je plastični otpad dominantan na svim crnogorskim plažama sa ukupnim udjelom do 80%, pri čemu dominantan otpad čine opušci od cigareta, omoti od čipsa i slatkiša, plastične boce i čepovi, plastične kese, slamke, štapići i dijelovi plastike i stiropora veličine od 2.5-50 cm.

Zbog činjenice o štetnosti zagađenja različitom vrstom otpada, ne samo na ljude, već na ukupan morski ekosistem i obalno područje, a posljedično i na turističku sliku Crne Gore, u okviru istog projekta u izradi je Plan upravljanja, koji će dati predlog mjera prevencije, zaštite i unaprijeđenja stanja crnogorskih plaža i obalnog ekosistema.